Logo
An t-Eilean Eachdraidh S nan Daoine Opara Uile-Lithreach Eachdraidhean Beatha ite-Cluich Dsseldorf Na Buill Na Naidheachdan

Hiort / A' Bhreatainn Mhr
Sternabhagh / Alba
Valenciennes-Valencijn / An Fhraing
Mons-Bergen / A' Bheilg
Dsseldorf / A' Ghearmailt
Hallstatt / An Ostair
FIS ERPACH AIRSON
TAIGH-CLUICHE CIIL R

Opara 6 Lithean

21 gmhios 2007 - 26 gmhios 2007
Cig dthchannan, aon sgeulachd: Hiort - Mac-Talla nan Eun

Bidh cig dthchannan na Roinne Erpa a' cluich saothair drma-ciil "Hiort - Mac-Talla nan Eun" aig an dearbh am air cig rd-rlaran, fuaighte a-steach ann an dealbhan be Hiort aig 9f, 21 dhen gmhios mar dheuchainn mhr agus 22 dhen gmhios mar chiad sealladh.Compirtichean Culturach


Innsidh cig dthchannan erpach sgeulachd muinntir a chaidh bith agus cultar air iomall na Roinne Erpa a chaidh bith - air a h-innse tro mheadhan opara an latha an-diugh.

'S e eilean nan rn ann an taobh a tuath a' Chuan Siar a tha ann an Hiort, ite a chaidh a thrigsinn leis na Diathan. Chaidh a' mhuinntir a bhiodh a' fuireach ann bho chin nan cian a fuadachadh s an eilean ann an 1930 agus dh'fhg iad criomagan de sgeulachdan domhair is rin do-fhuasgladh. Tha am priseact opara ioma-niseanta seo, "Mac-Talla nan Eun" a' cuimhneachadh air cultar eilean an taoibh tuath seo, ite-breith iomadh faoin-sgeil mir na Roinne Erpa is e a' ceangal opara, drma agus ana-dhannsa ri chile.


Spreigidh "an t-eilean air iomall an t-saoghail" faireachdainnean rsaidh, ite far nach eil n be an-diugh ach na mltean de dh'ein.

Thid brosnachadh a thoirt dhan Ghidhlig cuideachd leis an drma seo agus le drmadachd opara a tha a' togail a neart cuimhne iongantach, celmhorachd, dualchainntean, rithimean agus brdachd a' chnain, cnan rsaidh a tha aig muinntir nan eun.

Ciamar a bhiodh na daoine seo a bha air an sgaradh bhon chorr dhen Roinn Erpa a' conaltradh ri chile agus ciamar a dh'atharraich seo le "conaltradh leis a' chorr dhen t-saoghail"? Carson a chaidh an t-eilean a thrigsinn? Tha sinn an dil an sgeulachd seo innse dhan Roinn Erpa gun a bhith a' briseadh a-steach air ite a tha cho sln. 'S e pirc niseanta a tha anns na h-eileanan agus mar tarmann UNESCO 'na sgre dhinte is air a dhon. Tachraidh an drma tsail air an eilean fhin agus thid a chraoladh le taic agus thid a cheangal ri grunn itichean air tr-mr na h-Alba agus na Roinne Erpa.

Thig an t-saothair gu lir ri chile leis a' chel is an dannsa a thachras mar aon. Thid "uile-lithreachd" brdachd is ciil a chruthachadh le taic nan saideal is ceangal-ln rd-astar. Agus leis a sin, bidh cothrom ann gun teagamh airson digh r de chonaltradh ealain is cothrom neo-chumanta ar bogadh ann an co-chuimhne na Roinne Erpa agus a sgrdadh as r.


Hiort ann an teis-mheadhan brdachd cuimhneachaidh r

'S ann air a dhomhchuimhneachadh air for iomall an t-saoghail a bha eilean muinntir nan eun fad linntean ach thid a chur air ais a-rithist ann an teis-mheadhan saoghail mac-meanmnach a chaidh a tharraing s a neo-shuimealachd fad na h-ine a mhaireas an t-opara.


Amasan:
  • An ceangal eadar an t-saoghal "sobhalta" agus an t-eilean falamh ath stidheachadh.
  • Spiorad coimhearsnachd Hiort a bha cho fad s a' chumantas a ghilan dhan Roinn Erpa.
  • itichean annasach anns an Roinn Erpa a cheangal ri chile tro mheadhan an teicneolais as ire.
  • Coinneachadh mas-fhor nan cultar a chur air digh ann an itichean an opara.
  • Co-obrachadh samhlachail de luchd-cruthachaidh ealain anns an Roinn Erpa: cuspair cumanta, air a thoirt seachad bho chig taobhan eadar-dhealaichte.


Luchd-Taice


Coimisean an AE


Riaghaltas Roinneil NRW
Cathair Dsseldorf
Urras nan Ealan is a’ Chultair an Stadtsparkasse Dsseldorf Kunststiftung NRW
Fonds Darstellende Knste e.V.
Stiftung Van Meeteren
Vysoká škola
múzických umení

EVKM